میکرونیدلینگ

آیا می دانستید که تنها ۴ تا ۸ درصد سرم های گران قیمتی که مصرف می کنید به درون پوست تان نفوذ می کنند؟ یکی از مزایای میکرونیدلینگ افزایش فوق ...