جراحی ترمیمی سینه

جراح بلافاصله پس از عمل، شما را به حرکت دادن بازوهایتان تشویق می کند، اما نه برای هر حرکتی که نیاز به نیرو دارد، مانند نیرویی که برای بلند ...