جراحی زیبایی بازو

برای بعد از انجام عمل جراحی زیبایی بازو، با یک نفر همراه جهت مرخص کردن و رساندن شما به منزل و کمک در کارهای خانه، به مدت ۱ تا ۲ روز، هماهنگ ...