جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی> جراحی سرطان استخوان و عضله

جراحی سرطان استخوان و عضله ، این رشته به درمان سرطانهای بافت استخوانی و عضلات اندام ها میپردازد و مسلما با نگاه تخصصی به آن ، با توجه به مرحله ای از سرطان، بهترین درمان جهت افزایش بقای بیمار را پیشنهاد می دهد.