جراحی قلب باز

پس از عمل، وقتی که به هوش می آیید، دو یا سه لوله در سینه خود می بینید. این لوله ها برای بیرون کشیدن مایعات از اطراف قلب هستند. همچنین ممکن ...