جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی> اورولوژی ترمیمی

  دکتر یداله سزاوار
  دکتر یداله سزاوار-اورولوژی

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص

  دکتر فرهاد میرکاظمی
  s-man

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص

  دکتر محمد تقی نگین تاج
  دکتر محمد تقی نگین تاج-اورولوژی

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص