تراشیدن پروستات

پزشک، از شما می خواهد تا پس از جراحی، مرتباً ویزیت انجام دهید تا شرایط پروستات شما را بررسی کند و در مورد تغییرات ایجاد شده علائم بیماری ...