دکتر مصطفی جابر انصاری

اخلاق و کمال در جراحی
جراحی حرفه ایست سرنوشت ساز که اخلاق در آن جایگاه مهمی دارد؛ چرا که بیمار جان خود را که ارزشمندترین گوهر هستی اوست،چون امانتی بدست جراح سپرده و بازگشت سلامتی را طلب می نماید. جراح انسانی است روشنـفکر،علمی و متخــصص، مسئولیت پذیرو هنرمند که نگاه عمیق به تاریخ تمدن و زندگی انسـانها دارد؛ و در عـین حال انسانی است معاصـر و معتقد به دستاوردهای علمی.
او را جاذبه عشق به هستی،علم،هنر و بالاتر از همه حیات و سلامتی انسانها به این کار کشانده است.او انسان بی تفاوتی نیست و نگاهش به بیمار نگاهی از روی شناخت و عشق است و این عشق است که انگیزه ایست برای پرداختن به حرفه سخت جراحی . رابطه او با بیمار رابطه ای انسانی و عالمانه است.جراحی بیش از آن که یک حرفه باشد، ترضـیه روح و طلـب رضای انسـانهای دردمند است.
جراحی مأموریتی است کـه پیش از آن که دانش فنی بخواهد، انساندوستی می طلبد. وجدان و تواضـع می خـواهد تا شـهرت ، شرافت می خواهد تا تحصیل منفعت، بردباری و مدارا با بیمار می طلبد تا خودخواهی و غرور.در این وادی نباید به دنبال کسب درآمد به عنوان محور فعالیت بود. بلکه باید خود را وقف کرد. جراحی تواضع و بزرگواری می طلبد، جاه طلبـی و شهرت جوئی برای این کار آفت است. زیرا در اینصورت انسانیت و بیمار تدریجاً در ذهن جراح رنـگ باخته و او تنهـا بدنـبال جـراحی های بیشتر خواهد بود. در این مسیـر چه بـسا که بدون ضرورت دسـت به جراحی زده و جانهائی را با مخاطره و رنج مواجه کند.
جراح بیش از هر چیز امانتداری پرهیزگار است، با جان بیمار، اعضـاء بدن و بافت های او و هر آنچـه متعـلق به بیمار است، در نهایت احترام، و بدور از وسـوسه لذت بردن از جراحی بیـشتر و وسـیعتر رفتار می کنـد. در آزمودن روش هائـی که در محک گذشت زمان مفید بودن خود را اثبات ننموده اند، بشدت پرهیزکار است.کارآزمائی بالیـنی را به مـراکز کلاسیـک واگذار می نماید، و خود به عنوان صرفاً بک جراحی سعی می نماید، روش های نسبتاً تائید شده را، البته با مهارت و ابتکار شخـصی به بهـترین وجهی به انجام برساند.او متخصصی است که از تمام امکانات روز درکار خود بهره می گیرد. او مفسر و منتقد علم جراحی است و قادر اسـت در دریای بی کران علوم و اطلاعات، بهترین روش های تشخیصی و درمانی را انتخاب نماید. او هنرمـندی خلاق اسـت و دستهای شفابـخش وی با هماهنـگی کامـل مغز و دانش کافی قادرند عیوب اعضاء را برطرف نموده و عوامل مزاحم سلامتی بیمار را بزدایند.
در اعماق قلب و روح بزرگ جــراح، می توان عشق به انسـانهای بیمار را احساس نمود. زیرا جراح انسان حساسی است. غم و شادی او با وخامت و بهبودی بیمارانش پیوند خورده. با آنان زندگی می کند. با بهـبودی هر بـیمار روح او بزرگتـر گشـته و با فوت هر بیمار ، بخشی از وجود او نیز می میـرد.

فعالیت های هنری
فیلم
بر آستان عشق
خطاطی
زنده آنهایند که پیکار کنند
غرق در عشقم غرق در عشقم
مادر
اگر دستم رسد بر چرخ گردون
سالروز تولد جراحی کودکان
سالروز تولد جراحی کودکان۲
دل سرا پرده محبت توست
با قلبی مالامال از امید و با نگاه به ژرفای هستی و زندگی
عکاسی
بنفشه (۱۳۸۳/۰۱/۰۷)
توچال (۱۳۸۱/۱۲/۲۳)
داودی (۱۳۸۴/۱۲/۰۵)
دماوند (۱۳۸۱/۱۲/۲۳)
سنبل (۱۳۸۳/۱۲/۲۶)
شب بو (۱۳۸۳/۱۲/۳۰)
لاله (۱۳۸۳/۱۲/۳۰)
نرگس (۱۳۸۵/۱۱/۲۶)
ییلاق سوباتان (۱۳۸۴/۰۱/۰۵)

E – Mail : Ansari_17@Yahoo.Com
Office Address : Floor 1 – Mahdad Doctors Building – Second Alley – Miremad Street – Motahari Street
Hours of patient admission : Couple Days – The afternoon of the 4th
Office Telephone : 88505595 – 7
Office Fax : 88755545 – 88746194

Curriculum Vitae

Name: Mostafa J.Ansari
Date of Birth: March 20 1952
Place of Birth: Tehran – Iran
Marital Status: Married, Two Children

Education
Preliminary School: 1959 – 1964, Tehran, Iran.
High School: 1964 – 1969, Tehran, Iran.
Medical School: 1970 – 1976, National University of Iran-Tehran.

Experiences
Rotating Internship, June 1976 – ۱۹۷۷, Jorjani and Moddares General Hospital, National University of Iran, Tehran.
General Surgery Residency, 1978 – ۱۹۸۱, Department of Iran, Tehran.
Pediatric Surgery Residency, 1982 – ۱۹۸۵, Amir Kabir Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran.
Research on Experimental Liver Transplantation, April 1985 – March 1986 (Under supervision of Professor. Vali Mehrabi), Veterinary University, Tehran.

Academic Dissertations
M.D.: Physiology of infants from birth to second year (Produced as a film), 1976.
General Surgery: Benign Thyroid Nodules and Multinodular Goiter, Survey of 250 Cases, 1981.
Pediatric Surety: Esophageal Artesia and T-E Fistula, Recent status in Iran and other Countries, 1986.

Qualifications
M.D. July 1977, National University of Iran, Tehran.
Iranian Board Certificate of General Surgery, 1982.
Iranian Board Certificate of Pediatric Surgery, 1986.
Certificate of Attendance in the Surgical Treatment of Anorectal Malformations Workshop, Led by Prof. Alberto Pena, Dubai, U.A.E., October 1993.
Certificate of Attendance in the Workshop of Research Method, Organized by Iran University of Medial Sciences, Tehran, June 1993.
Certificate if Attendance in the Workshop of Teaching Methodology for Medical Students, Organized by Iran University of Medical Sciences, Tehran, Feb 1994.

Positions Held
Assistant Prof. and Consultant Pediatric Surgeon, Ahwaz University of Medical Sciences, 1987 – 1989.
Director of Emergency Department for War Injuries, Ahwaz University of Medical Sciences, Ahwaz, 1988 – ۱۹۹۶٫
Assistant Professor of Pediatric Surgery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, July 1989 – ۱۹۹۶٫
Director of Pediatric Surgery Department, Ali – Asghqr Children Hospital, Iran University of Medical Sciences, 1990 – ۱۹۹۵٫
Director of ICU, Ali – Asghar Children Hospital, 1990 – ۱۹۹۶٫
Consultant Pediatric Surgeon of Aban General Hospital, 1991 – ۱۹۹۶٫
Chief Editor of New Medicine Journal, 1985 – ۱۹۸۸٫
Member of Directory Board of Iranian Association of Pediatric Surgeon, 1992 – ۱۹۹۶٫
Member of Directory Board of Iranian Association of Surgeons, 1993 – ۱۹۹۶٫
Chairman, Annually Congress of Pediatric Surgery, 1995, Tehran, Iran.
Member of Scientific and Organizing Committee of the First Congress of Pediatric Surgery, Tehran, 1993.
Member of Local Organizing Committee of the Fourth International Congress of Middle East Society for Organ Transplantation, Isfahan, 1994.
Member of Scientific Advisory Committee of the First by Iran University of Medical Sciences, Tehran, 1991.
Member of Scientific Committee of Annually Congress of Iranian Association of Surgeons, 1994.
Member of Scientific Committee of 3rd Refreshment Course, Sponsored by Bandar – Abbas University of Medical Sciences, Bandar – Abbas, 1995.

Paper Presentation and Publications
• National > 19
• International > 4
• Guest Speaker > 3

Inventions
• Muscle Simulator, Version 1, Model M J A-1, 1993, Certificate and Registration by Iranian Institution of Industrial Property.

Paper Presentation and Publications

 Traumatic Rupture of Liver Hydrated Cyst, Case Report and Review of Literature, J. of New Medicine ( Iranian ) Vol 1, No 2, 70 – ۷۲, ۱۹۸۲٫
New Techniques in the Treatment of Esophageal Stricture in Children, Study of 25 Cases, Amir – Kabir Children Hospital, Common Problems in Pediatrics, Vol 7, 557 – ۵۶۴, ۱۹۸۵ (Second Author).
Freie Ductus – Deferens Transplantation beim Hund, 3 Steglitzer Kinderchiragisches Symposium Berlin, Maldescensus testis, Berlin, 1988 (Second Author).
New Techniques of Surgery for Cancer of Stomach, Presented in Symposium of Cancer, Ahwaz, Iran, 1988.
Problems in Surgical Treatment of Wilm’s Tumor, Presented in Symposium of Cancer, Ahwaz, Iran, 1988.
Further Look at Colon – Patch Oesophagoplasty in Benign Stricture of Esophagus in Children, Kinderchirurgie, Vol 44,221 – ۲۲۷, ۱۹۸۹ (Third Author).
Conservative Treatment of Sphenic Rupture in Children, Common Problems in Pediatrics, Vol 12, 609 – ۶۱۱, ۱۹۹۰٫
Splenorrhaphy and Partial Splenectomy for Splenic Rupture of Children, Technical Considerations, Presented in 5th Annually Congress of Avi Sina, Tehran, 1990.
Primary Intestinal Lymphoma in Children, Report of 20 Cases and Review of Literature, Presented in 3rd International Congress of Pediatrics, Organized by Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 1991.
New Technique in Diagnosis of H – Type Tracheo – Esophageal Fistula, Presented in the Annually Congress of Iranian Society of Pediatric, Tehran, 1991.
Surgical Abdominal Masses in Ali –Asghqr Children Hospital, Epidemiology and Outcome, Presented in 13th annually Congress of Dr.Gharib, Tehran, 1991.
Duplication of Esophagus, Report of Two Cases and Review of Literature, Presented in Annually Congress of Iranian Society of Pediatrics, Tehran, 1992.
Environment, Nutrition and Cancer, Presented in the First Seminar of Neoplastic Diseases, Organized by Iran University of Medical Sciences, Tehran, 1991 (Guest Speaker).
Atelectasis, the Congress of Respiratory Diseases in Children, Sponsored by Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 1992.
• Published in Textbook of Respiratory Diseases of Children, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 1992.
Inguinal Hernia in Children, Study of 1000 Cases in Ali – Asghar Children Hospital, Presented in Congress of Iranian Association of Surgeons, Isfahan, 1992.
The Incidence of OPSI in Thalassemia, Study 157 Cases with Follow – Up of 5 – ۱۲ Years, Ali – Asghar Children Hospital, Presented in the First Congress of Pediatric Surgery, Sponsored by Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, 1992.
Recent Advance in Treatment of Hemangioma with Special Reference of Sclerotherapy, Presented in the First Congress of Pediatric Surgery, Tehran, 1992.
Surgical Abdominal Masses in Children, Report of 180 Cases and Presentation of a Thee Day Work – Up Protocol, IV Congress of the Arab Association of Pediatric Surgeons, Dubai, U.E.A, Oct, 1993.
Problems of Colostomy in Children, Presented in the Second Congress and Refreshment Course of Gastrointestinal Surgery, Tehran, Feb 1994.
Advances in the Treatment of Esophageal Varix Children, Presented in the Annually Congress of Iranian Association of Surgeons, Tehran, 1994.
The Role of Posterior Sagittal Anorectoplasty in Anorectal Diseases, Presented in the Annually Congress of Iranian Association of Pediatric Surgeons, Tehran, 1995.
Rules of Trigonoplasty in 36 Patients (58 Refluxing Ureters), Ali – Asghar Children Hospital, Presented in Annually Congress of Iranian Association of Surgeons, Tehran, 1995.
Common Problems of Pediatric Surgery, 3rd Refreshment Course, Sponsored by Bandar – Abbas University of Medical Sciences, Bandar – Abbas, 1995 (Guest Speaker).
Common Surgical Emergencies of Newborn Infants, 3rd Refreshment Course, Sponsored by Bandar – Abbas University of Medial Sciences, Bandar – Abbas, 1995 ( Guest Speaker).
Recent Advances in Pediatric Endoscopy with Study of 448 Cases, Ali – Asghar Children Hospital, Presented in Annually Congress of Iranian Society of Pediatrics, Tehran, 1995.
The Role of Hormone Therapy in UDT, Review of Literature, Iranian Journal of Surgery, Vol 3, No 9 & 10, 1995.

برگرفته وبسایت رسمی دکتر مصطفی جابر انصاری

88505595 - 7
خیابان شهید مطهری – خیابان میرعماد – نبش کوچه دوم – ساختمان پزشکان مهداد – طبقه اول

ساعت / روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
ساعت 15-20 15-20 15-20