دریچه میترال

دریچه میترال قرار است یک مسیر عبور یک طرفه‌ باشد. این دریچه زبانه‌ای دارد که باید در پشت موجی از خون که به بطن چپ می ‌رود بسته شود. اما ...

نارسایی دریچه میترال

اگر شما به نارسایی دریچه میترال مبتلا هستید، خون کمتری به اندام‌های شما می‌رسد. قلب شما سخت‌تر کار می‌کند تا این کمبود را جبران کند. اگر ...