برداشتن سینه

در جراحی و درمان سرطان سینه بسته به شرایط بیمار و ترجیح جراح معمولا یکی از دوروش ماستکتومی (برداشتن کل پستان) و یا لامپکتومی (برداشتن توده ...

شیمی درمانی

اغلب مردم در طی شیمی درمانی قادر به انجام فعالیت های خود هستند. از پزشک خود بخواهید تا برنامه ای برای انجام کارهای روزانه یا فعالیت های ...

سرطان پستان متاستاتیک

حمایت عاطفی بگیرید. زمان هایی خواهد داشت که شما ممکن است احساس تنهایی کنید، و از کنترل خارج شده، یا مضطرب شوید. به یک گروه حامی به طور خاص ...