تراکئوستومی

نکات مهم اگر ناچارید تا مدتی تراکئوستومی داشته باشید

اینکه چگونه برای تراکئوستومی آماده شوید بستگی به نوع عملی دارد که تحت آن قرار خواهید گرفت. اگر شما بیهوشی عمومی دریافت خواهید کرد، پزشک شما باید از شما بخواهد تا چند ساعت پیش از عمل، از خوردن و نوشیدن پرهیز کنید. شما هم چنین ممکن است برخی داروها را نیز قطع کنید.

نکات مهم اگر ناچارید تا مدتی تراکئوستومی داشته باشید

اگر شما پس از ترک بیمارستان هنوز نیاز به تراکئوستومی دارید، نیاز به حفظ و ادامه ویزیت با پزشک معالج برای نظارت بر عوارض احتمالی دارید. شما هم چنین باید دستورالعمل هایی را درباره زمانی که باید پزشک خود را درباره مشکلات مطلع سازید دارید، مانند:

* خونریزی در محل تراکئوستومی یا از تراشه

* مشکل تنفس از لوله

* درد یا تغییر در مقدار راحت بودن

* قرمزی

* تورم

تغییری در محل لوله تراکئوستومی شما

چطور آماده شوید

اینکه چگونه برای تراکئوستومی آماده شوید بستگی به نوع عملی دارد که تحت آن قرار خواهید گرفت. اگر شما بیهوشی عمومی دریافت خواهید کرد، پزشک شما باید از شما بخواهد تا چند ساعت پیش از عمل، از خوردن و نوشیدن پرهیز کنید. شما هم چنین ممکن است برخی داروها را نیز قطع کنید.

برنامه ریزی برای ماندن در بیمارستان

پس از عمل تراکئوستومی، شما احتمالا چند روز در بیمارستان خواهید ماند تا بدن شما بهبود یابد. اگر ممکن است، از پیش برای ماندن در بیمارستان برنامه ریزی کرده و وسایل زیر را همراه داشته باشید:

* لباس راحت مانند پیژامه، لباس بلند و دمپایی

* وسایل مراقبت شخصی، مانند مسواک و وسایل اصلاح

* سرگرمی برای کمک به شما برای گذراندن وقت، مانند کتاب، مجله یا بازی

* وسایل نوشتن، مانند مداد و تخته برای کاغذ تا به شما کمک کند تا زمانی که بتوانید مانند اول صحبت کنید، با دیگران ارتباط برقرار نمایید.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/tracheostomy/home/ovc-20233993

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :