جراحی صرع

انواع جراحی های صرع

برداشتن نصف مغز: اصلی ترین نوع جراحی صرع، برداشتن لایه بیرونی نصف مغز است. این عمل که همیسفرکتومی نام دارد، در نوزادانی انجام می گیرد که تشنج آنها نتیجه آسیب مغزی به یک نیمکره است. این عمل برای چند شرایط نادر صورت می گیرد که در هنگام تولد یا دوران نوزادی رخ داده باشند. هرچه نوزاد کم سال تر باشد، شانس بهبودی کامل او بیشتر است.

انواع جراحی های صرع

این عمل های جراحی عبارتند از:

برداشتن یک بخش از مغز: معمول ترین نوع جراحی صرع برداشتن بخشی از مغز است که باعث بروز صرع می شود – معمولا در اندازه توپ گلف. در این نوع جراحی می توان یک لوب، بخشی از یک لوب یا آسیب را از مغز برداشت و بسیار موفقیت آمیز است.

قطع شدن ارتباط بین دو نیمکره: یک نوع دیگر از جراحی صرع به نام کورپس کالوسوتومی ارتباط شبکه عصبی بین نیمکره های چپ و راست را قطع می کند.

این جراحی درکودکانی انجام می گیرد که تشنج از یک نیمکره مغز آنها شروع می شود و به نیمکره دیگر کشیده می شود. این جراحی شدت تشنج ها را کم می کند.

برداشتن نصف مغز: اصلی ترین نوع جراحی صرع، برداشتن لایه بیرونی نصف مغز است. این عمل که همیسفرکتومی نام دارد، در نوزادانی انجام می گیرد که تشنج آنها نتیجه آسیب مغزی به یک نیمکره است. این عمل برای چند شرایط نادر صورت می گیرد که در هنگام تولد یا دوران نوزادی رخ داده باشند. هرچه نوزاد کم سال تر باشد، شانس بهبودی کامل او بیشتر است.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/epilepsy-surgery/basics/definition/prc-20014204

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :